SÁO NHỰA TREO ẢNH

Đặc tính sản phẩm Sáo treo tranh ảnh:

1 cặp =  2 cây (1 cây trên có dây xích treo + 1 cây dưới),