Mặt Trời xuất hình bằng công nghệ LAB hay máy in?

Mặt Trời xuất hình bằng công nghệ LAB, sử dụng dòng máy frontier 570.

Dòng máy yêu cầu những điều kiện gắt gao trong quy trình sản xuất, độ phức tạp về kết cấu, chất liệu cũng như quy mô lớn sự đầu tư, nên ảnh rửa ra sẽ có phần nhỉnh hơn về chất lượng so với ảnh in.